thaitam header

สอนการใช้แท็บแลต และบรรยายให้ความรู้เรื่องเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก โดยอาจารย์ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: